Algemene voorwaarden

Algemeen Reglement behorende bij de aansluiting bij Advance.
Dit reglement is integraal van toepassing op de aansluiting van het advocatenkantoor bij Advance

Considerans

Bij de aansluiting zijn het advocatenkantoor en ADVANCE van het volgende uitgegaan.

1. Het advocatenkantoor bestaat uit een of meerdere advocaten die als zodanig overeenkomstig de voorschriften van de Advocatenwet als advocaat is of zijn beëdigd, ingeschreven staat of staan op het tableau in het Koninkrijk der Nederlanden of de Nederlandse Antillen, en daadwerkelijk de advocatenpraktijk uitoefent of uitoefenen, al dan niet door middel van een praktijkrechtspersoon.

2. Advocaten zijn geen beroepsmatige kredietverstrekkers, doch zien zich min of mee regelmatig in de positie geplaatst dat zij gedwongen krediet moeten leveren doordat declaraties van cliënten onbetaald blijven, althans veel later worden voldaan dan redelijkerwijze aanvaardbaar moet worden geacht.

3. ADVANCE is een dienstverlenende organisatie ten behoeve van advocatenkantoren

4. Bij de organisatie van ADVANCE en haar wijze van werken is rekening gehouden met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp).

5. De rechtsverhouding tussen ADVANCE en de aangesloten Deelnemer is in dit Algemeen Reglement geregeld en maakt integraal deel uit van de tussen de betrokken partijen gesloten Aansluitingsovereenkomst.

Artikel 1, Definities

Begripsbepalingen
In dit Algemeen Reglement wordt verstaan onder:

Aansluitingsverklaring
De overeenkomst tussen ADVANCE en de Deelnemer die de Aansluitingsverklaring heeft ondertekend, resp. zich daarmee schriftelijk/digitaal akkoord heeft verklaard.

Advocatenkantoren
Een eenmanskantoor of een samenwerkingsverband tussen advocaten, die onder gemeenschappelijke naam naar buiten optreden en onder gemeenschappelijke naam declareren. De Aansluitingsovereenkomst geldt met de Deelnemer die als zodanig staat vermeld op de Aansluitingsverklaring alsmede met de aan dit kantoor verbonden advocaten.

Algemeen Reglement
Het reglement waarin door ADVANCE de rechten en verplichtingen zijn vastgelegd welke haar relatie met het bij ADVANCE aangesloten Deelnemer beheerst en welk een integraal onderdeel uitmaakt van de Aansluitingsovereenkomst.

Bewerker
Degene die onder toezicht van ADVANCE is belast met de uitvoering van opdrachten tot verstrekking van informatie en de verwerking van Gegevens

ADVANCE
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ADVANCE, gevestigd en kantoorhoudende te OBDAM aan de OVERWEG 7, waarop dit Algemeen Reglement van toepassing is.

Code
De door ADVANCE aan de deelnemer verstrekte toegangscode waarmede de Deelnemer toegang kan krijgen tot het systeem van ADVANCE, hetwelk dient als beveiligingssysteem.

Deelnemer
Het advocatenkantoor

Derde
Persoon of instantie buiten ADVANCE met uitzondering van de geregistreerde.

Gegevens
Gegevens die herleidbaar zijn tot een individuele (rechts) persoon en/of gegevens die betrekking hebben op ten aanzien van die persoon bestaande kredieten, waaronder begrepen geheel of gedeeltelijk onbetaald gebleven declaraties.

Kredietnemer
Een natuurlijk of rechtspersoon van wie door ADVANCE gegevens in de door haar gehouden registratie zijn vastgelegd.

Kredieten/bemiddeling/advisering
Onder kredieten/ bemiddelen/ advisering worden deze diensten enkel aangeboden aan niet-consumenten. Consumenten zijn van deze dienstverlening uitgesloten.

Media Solutions
De mogelijkheid nieuwsberichten over bedrijven en directeuren te zoeken via het internet.

Partner(s)
Externe leverancier(s) van informatie.

Artikel 2, Duur en opzegging

1. De Aansluitingsovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van twaalf maanden met stilzwijgende verlenging voor telkens dezelfde periode en gaat in op het moment als bedoeld in artikel 4 lid .
2. Gedurende de eerste twaalf maanden van de contractduur kan de overeenkomst niet door de Deelnemer worden opgezegd.
3. Opzegging van de Aansluitingsovereenkomst na de in lid 1 bedoelde periode zal steeds schriftelijk moeten geschieden. Daarbij dient een opzegtermijn van ten minste drie kalendermaanden in acht te worden genomen.

Artikel 3, Bureau en Nevenvestigingen

1. Het bureau van ADVANCE en de eventuele neveninrichtingen staan onder leiding van een door de directie van ADVANCE benoemde leiding.
2. De directie van ADVANCE bepaalt de vestigingsplaats(en) van het bureau en de eventuele neveninrichtingen alsmede hun functies in de organisatie. Het adres (de adressen) van het bureau en voor zover nodig van eventuele neveninrichtingen, alsmede de diensturen worden onder goedkeuring van de directie van ADVANCE door de leiding vastgesteld en schriftelijk aan belanghebbenden bekendgemaakt. In het verkeer met het bureau en/of neveninrichtingen zijn alle betrekkingen tussen ADVANCE en de Deelnemer mede onderworpen aan dit Algemeen Reglement.

Artikel 4, Aansluiting / strafrechtelijke aangifte terzake van opgave
onder valse hoedanigheid

1. Uitsluitend de Deelnemer die voldoet aan de kwalificatie omschreven in de considerans onder 1 lid a, b, c of d kan met ADVANCE een Aansluitingsovereenkomst aangaan.
2. De Aansluitingsovereenkomst wordt geacht met ADVANCE te zijn aangegaan op het moment dat,
– de Deelnemer de Aansluitingsverklaring heeft ondertekend en toegezonden aan ADVANCE, resp. zich daar digitaal via de website van ADVANCE mee akkoord heeft verklaard
– ADVANCE de Aansluitingsverklaring heeft ontvangen en de Deelnemer schriftelijk resp. digitaal heeft laten weten de aansluiting te aanvaarden, en de advocaat, de Deelnemer heeft voldaan aan de op de aansluiting van toepassing zijnde financiële voorwaarden.
3. ADVANCE behoudt zich het recht voor de aansluiting door de Deelnemer zonder opgave van reden te weigeren, of deze direct af te sluiten bij geconstateerde onregelmatigheden, zulks ter uitsluitende beoordeling door ADVANCE.
4. Bij digitale aanmelding resp. raadpleging staat de aanmelder er voor in dat hij de hoedanigheid heeft welke hij opgeeft en dat hij/zij dus een advocaat is.
5. Een opgave van een valse hoedanigheid leidt tot strafrechtelijke aangifte.

Artikel 5, Tarieven en betalingstermijn

1. Advance hanteert een percentage van 0.05% per dag over het aankoopbedrag van de toevoeging.
2. Alle tarieven zijn exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting.
3. Wanneer het advocatenkantoor zijn toevoegingen voor 13:00 uur indient via de website van Advance, wordt deze dezelfde dag nog overgemaakt naar de bankrekening van het advocatenkantoor.

Artikel 6, Toegangscode

1. Aan iedere Deelnemer wordt bij diens aanvaarding door ADVANCE een log-in codenummer toegekend dat hij dient te gebruiken bij alle contacten met ADVANCE.
2. Aan de Deelnemer kan desgevraagd ten behoeve van de bij hem werkzame beroepsbeoefenaren meer – aparte – log in codenummers worden verstrekt. Hetzelfde geldt indien de betrokken Deelnemer naast zijn hoofdvestiging een of meer bijkantoren houdt.
3. Onder bijkantoren wordt verstaan inrichtingen die:
a. uitsluitend onder de naam van de Deelnemer opereren, én;
b. met de Deelnemer een organisatorische eenheid vormen.
4. De log-in codenummers kunnen door ADVANCE en door de Deelnemer digitaal worden gewijzigd.
5. De log-in codenummers zijn strikt geheim. Het is de Deelnemer ten strengste verboden derden, waaronder voor de toepassing van dit artikel tevens moeten worden verstaan: anderen dan hemzelf zijn log-in codenummer(s) te laten gebruiken of aan hen dit log-in codenummer/deze log-in codenummers bekend te maken.
6. De Deelnemer en de aan hem verbonden beroepsbeoefenaren zijn jegens ADVANCE hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die ADVANCE lijdt indien in strijd wordt gehandeld met het in art. 7 lid 5 omschreven verbod.

Artikel 7, Verwijdering van gegevens

1. Gegevens zullen door ADVANCE uit haar databestand mogen worden verwijderd vijf jaar nadat deze door de Deelnemer voor het laatst ter registratie zijn aangeboden.
2. Wanneer door schoning van Gegevens slechts de naam, het adres en geboortedatum overblijven in het databestand, zullen deze tegelijkertijd met de andere Gegevens uit het bestand worden verwijderd.
3. 5 jaar na de overlijdensmelding van een kredietnemer worden diens Gegevens door ADVANCE uit het bestand verwijderd.

Artikel 8, Inzage, correctie en waarschuwing

1. De Deelnemer is verplicht zijn medewerking te verlenen aan een aanvraag van een Kredietnemer tot opgave van Gegevens die op zijn/haar naam bij ADVANCE staan geregistreerd. De desbetreffende aanvraag dient de Deelnemer onmiddellijk na een daartoe strekkend verzoek aan ADVANCE te verzenden. ADVANCE zal vervolgens de aanvraag verder afhandelen.
2. De Deelnemer is verplicht zijn medewerking te verlenen aan een verzoek van een Kredietnemer om verbetering van op zijn/haar naam gestelde Gegevens die door toedoen van de Deelnemer foutief c.q. onvolledig zijn geregistreerd. Zodanige verbetering dient te geschieden overeenkomstig de aanwijzingen van ADVANCE.
3. Indien zich een achterstand dan wel een onregelmatigheid voordoet bij de betaling van een declaratie door een Kredietnemer, is de Deelnemer verplicht de betrokken Kredietnemer tijdig, schriftelijk en nadrukkelijk
te waarschuwen, dat verder uitstel van betalen zal leiden tot een registratie bij ADVANCE en zo nodig incassomaatregelen.
4. De Deelnemer is voorts verplicht een cliënt te waarschuwen, indien zijn onbetaald gebleven declaratie voor de eerste maal in aanmerking komt om te worden geregistreerd. De Deelnemer is daarna verplicht van zodanige registratie mededeling te doen aan de betrokkene.
5. In geval van een foutieve opgave van de Deelnemer dan wel een foutieve verwerking van een opgave door ADVANCE, heeft ieder van partijen op het moment dat de fout aan hem is gebleken, de plicht de ander daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Beide zijn verplicht mee te werken aan het ongedaan maken van de fout.
6. Indien ADVANCE buiten de Deelnemer om bekend raakt met een mutatie in de Gegevens van een Kredietnemer, zal zij deze schriftelijk ter kennis brengen van de Deelnemer. Deze dient daarop schriftelijk te reageren binnen twee werkdagen. Indien de opgegeven mutatie juist blijkt te zijn, is de Deelnemer verplicht deze onmiddellijk te registreren. In het geval de Deelnemer in gebreke blijft met een tijdige reactie en/of met een tijdige registratie zal ADVANCE zo nodig tot registratie zijn gerechtigd. De daarmee verband houdende kosten komen dan voor rekening van de Deelnemer.

Artikel 9, Blokkering toegangscode, ontbinding

1. Indien ADVANCE gerede aanleiding heeft te vermoeden dat een Deelnemer niet aan zijn verplichtingen ingevolge dit Algemeen Reglement (het Privacy Reglement daaronder begrepen) voldoet c.q. heeft voldaan, is ADVANCE gerechtigd de toegangscode tijdelijk te blokkeren. ADVANCE zal betrokken Deelnemer daar onmiddellijk bericht van geven.
2. Het tijdelijk blokkeren van de toegangscode c.q. het tijdelijk verbreken van de online verbinding, zal niet langer dan twee maanden mogen bedragen. In deze periode zal ADVANCE onderzoeken, na de Deelnemer daarover te hebben gehoord, of de Aansluitingsovereenkomst wel of niet kan worden voortgezet. Indien ADVANCE blijkt dat de Deelnemer in strijd heeft gehandeld met het Algemeen Reglement, het Privacy Reglement daaronder begrepen, heeft ADVANCE het recht de Aansluitingsovereenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren.
3. Van het recht tot ontbinding als bedoeld in het voorgaande lid, zal ADVANCE geen gebruik maken zonder de Deelnemer eerst gedurende een redelijke termijn de gelegenheid te hebben geboden zijn gebleken tekortkoming(en) alsnog te herstellen.
4. Eenzelfde bevoegdheid tot ontbinding zonder rechterlijke tussenkomst
komt de Deelnemer toe in het geval ADVANCE in een ernstige mate tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen ingevolge het Algemeen Reglement. Het bepaalde in het derde lid zal daarbij dienovereenkomstig van toepassing zijn.
5. Beide partijen hebben het recht de Aansluitingsovereenkomst onmiddellijk en zonder enige ingebrekestelling middels een verklaring te ontbinden, indien de andere partij failliet wordt verklaard, dan wel aan deze surséance van betaling wordt verleend. In het geval de Deelnemer een natuurlijk persoon betreft is deze bepaling dienovereenkomstig van toepassing indien de Deelnemer komt te overlijden, onder curatele wordt geplaatst, dan wel zijn vermogen onder bewind wordt gesteld, dan wel de toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) wordt uitgesproken.
6. ADVANCE heeft voorts het recht de Aansluitingsovereenkomst te ontbinden op de wijze als is bepaald in lid 5, indien de Deelnemer niet langer voldoet aan de kwalificatie-eis als is bedoeld in de considerans onder 1.
7. In geval van een beëindiging van de Aansluitingsovereenkomst, is ADVANCE gerechtigd, ongeacht de reden van beëindiging, om de van de Deelnemer afkomstige Gegevens te behouden.

Artikel 10, Aansprakelijkheid ADVANCE

1. Indien en voor zover op ADVANCE niettemin enige aansprakelijkheid mocht rusten, zal ADVANCE uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade en bovendien alleen indien en voor zover deze zou zijn veroorzaakt als gevolg van grove schuld of opzet van ADVANCE. De totale aansprakelijkheid van ADVANCE per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen zal nimmer meer bedragen dan de vergoeding over de laatste hieraan voorafgaande kalendermaand die de Deelnemer aan ADVANCE voor de informatie heeft betaald of verschuldigd is of verschuldigd zou zijn.
2. De gevolgen van overmacht, waaronder in dit Algemeen Reglement in ieder geval worden verstaan internationale conflicten, gewelddadige of gewapende acties, arbeidsongeregeldheden onder het ADVANCE – personeel, storingen bij bedrijven die aan ADVANCE diensten verlenen, uitsluitingen en boycot, beschikkingen en (wettelijke) maatregelen van overheidswege, storingen in apparatuur c.q. het elektronisch netwerk van ADVANCE, komen niet voor rekening van ADVANCE. Voor de daaruit ontstane schade is ADVANCE niet aansprakelijk.

Artikel 11, Wijziging en aanvullingen Algemeen Reglement

1. ADVANCE heeft het recht het Algemeen Reglement te wijzigen en aan te vullen. Indien ADVANCE van dit recht gebruik maakt, dient zij daarvan tijdig aan de Deelnemer mededeling te doen via de website, onder opgave van de desbetreffende wijzigingen en/of aanvullingen. Deze zullen voor de Deelnemer bindend zijn drie maanden nadat de Deelnemer hiervan schriftelijk in kennis is gesteld.

Artikel 12, Partiële nietigheid

1. Indien enige passage in dit Algemeen Reglement, het Privacy Reglement daaronder begrepen, of enig onderdeel van de Aansluitingsverklaring te eniger tijd nietig mocht zijn, dan wel vernietigd mocht worden, blijven voor het overige de bepalingen van de Aansluitingsverklaring in stand. Partijen zullen dan voordenietige c.q vernietigde passage een regeling treffen die de bedoeling die partijen met de Aansluitingsverklaring hadden, het dichtst benadert.

Artikel 13, Auteursrecht

1. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de geleverde informatie berusten bij ADVANCE.

Artikel 14, Slotbepalingen

1. De Deelnemer verklaart hierbij de verplichtingen ingevolge het Algemeen Reglement, het Privacy Reglement en de Aansluitingsverklaring daaronder begrepen, te zullen nakomen en alles te doen en na te laten teneinde ADVANCE in staat te stellen te voldoen aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens alsmede overige van toepassing zijnde wettelijke bepalingen.
2. Alle geschillen die naar aanleiding van de Aansluitingsovereenkomst mochten ontstaan, zullen door de Nederlandse rechter en naar Nederlands recht worden berecht en in eerste instantie worden.